នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចឱ្យដាក់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសម្ពាធអតិផរណាឱ្យទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ | ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់: នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ | ពលរដ្ឋជាង ២លាននាក់បន្ថែមទៀតអាចនឹងត្រូវទទួលបានសាច់ប្រាក់ជំនួយសង្គម | នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនយកប្រយោជន៍ប្រជាជនដើម្បីទាញយកសន្លឹកឆ្នោតនោះទេ |

សង្គម